HAS OKULLARI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza, stajyerlerimize, internet sitesi ziyaretçilerimize, iş ortaklarımızın yetkili kişi ve çalışanlarına ait kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve yasal mevzuatlara uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verilerin alınma ve işlenme usulü ve veri sahiplerinin yasal hakları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

1. Kanun’un 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kimlik bilgisi, görsel kayıt v.b. kişisel veriler, Has Okulları tarafından e-posta, telefon, internet sitemizde yer alan iletişim formu, sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalar ile otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde yer alan şartlar ve hukuki nedenlerle “veri sorumlusu” sıfatıyla işlenebilir, yine Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak iş ve proje ortaklarımıza ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verilerin korunması için gerekli güvenlik tedbirleri de alınacaktır. Çalışanlarımıza ait toplanan kişisel veriler ayrıca Kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

2. Toplanan kişisel veriler, Has Okulları tarafından Kanunun 4., 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme şartlarına uygun bir şekilde; • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, • Öğrencilerimize daha iyi bir eğitim sunabilmek • Velilerimizi, öğrencilerimizin eğitim süreçlerindeki gelişmelerden ile gerçekleşebilecek acil durumlardan haberdar etmek, • İş süreçlerimizi yürütebilmek Amacıyla işlenebilir. İşlenme ve muhafaza için gerekli sürenin sona ermesiyle söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve kampüsümüzün güvenliğinin sağlanması amacıyla kampüsümüzde yaklaşık 50 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır.

3. Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, varsa, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, yasal süreler dikkate alınarak, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradıkları zararın giderilmesini talep etme hakları saklıdır. Saklama sürelerinin dolmasıyla veya veri sahiplerinin talebi doğrultusunda kişisel veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmeliği’ne uygun olarak niteliklerine göre silinir, yok edilir, anonimleştirilir veya veri sahiplerine iade edilir.

6. Kişisel veri sahipleri, Kanun 11. maddesinde belirtilen hak ve taleplerini, varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte, “Liman Mah. 60. Sok. No:19 (T-Mall Karşısı – Liman Mevkii) Konyaaltı / ANTALYA” adresindeki kampüsümüze posta yoluyla veya “info@hasokullari.com” adresine elektronik posta göndererek Has Okulları’na iletebilirler. Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname mevcut olmalıdır.

7. Has Okulları’na usulüne uygun olarak iletilen talepler Kanun’un 13. maddesi gereğince en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvuruya verilen cevabın ayrı bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

HAS OKULLARI GÜVENLİK KAMERALARI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla HAS OKULLARI tarafından hazırlanmıştır.

Kampüsümüz içerisindeki giriş kapılarında, bina dış cephesinde, yemekhanede, kafeteryada, ziyaretçi bekleme bölümünde, otoparkta, güvenlik kulübesinde, kat koridorlarında, idari ofislerimizde, konferans salonlarında, spor alanlarında ve kampüs çevresinde bulunan yaklaşık 50 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla , öğrencilerimizin, çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve kampüsümüzün güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahipleri, Kanun 11. maddesinde belirtilen hak ve taleplerini varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte, “Liman Mah. 60. Sok. No:19 (T-Mall Karşısı – Liman Mevkii) Konyaaltı / ANTALYA” adresindeki kampüsümüze posta yoluyla veya “info@hasokullari.com” adresine elektronik posta göndererek Has Okulları’na iletebilirler.

HAS OKULLARI ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Has Okulları tarafından hazırlanmıştır.

Kampüsümüze gelen ziyaretçiler için danışmada tutulan “ZİYARETÇİ FORMU” mevcuttur. Bu formda ziyaretçilerimize ait kişisel veri olarak yalnızca Ad – Soyad ve Telefon numarası bilgileri günlük olarak işlenmekte olup bu formlar “Danışma” biriminde saklanmak üzere tutulur. Bu formların ve formda yer alan kişisel verilerin saklanma süresi 1 yıldır.

Ayrıca kampüsümüz içerisindeki giriş kapıları, kampüs çevresi, bahçe, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme bölümü, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında bulunan yaklaşık 50 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 7/24 görüntü ve ses kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 11. maddesinde belirtilen hak ve taleplerini, varsa talebe ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte, “Liman Mah. 60. Sok. No:19 (T-Mall Karşısı – Liman Mevkii) Konyaaltı / ANTALYA” adresindeki kampüsümüze posta yoluyla veya “info@hasokullari.com” adresine elektronik posta göndererek Has Okulları’na iletebilirler.